Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku Emitent powziął informację od Łukasza Szczepańskiego („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), która zawiadomił o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta,  

 

 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku doszło do nabycia poza rynkiem NewConnect 813.450 akcji imiennych serii A oraz 19.269.024 akcji imiennych serii D.

 

2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

 

Przed zaistnieniem wskazanego w pkt. 1. Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta.

 

3) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

 

Po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 1 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 20.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 22,37 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,04 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

4) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

 

Następnie w tym samym dniu 13 kwietnia 2018 roku po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, doszło do zbycia poza rynkiem NewConnect 13.000.000 akcji imiennych serii D.

 

5) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

 

Przed zaistnieniem wskazanego w pkt. 4. Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 20.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 22,37 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 20.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 23,04 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

6) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

 

Po zaistnieniu zdarzenia wskazanego w pkt. 4 Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 7.082.474 akcji Emitenta reprezentujących 7,89 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 7.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 8,71 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

7) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:

 

Informuję, iż na dzień sporządzenia zawiadomienia nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

 

8) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

 

Informuje, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

 

9) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

 

Informuję, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

 

10) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

 

Brak takich głosów.

 

11) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

 

Brak takich głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005 r.