Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od ATP FIZ AN (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż z uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy w dniu 21 listopada 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii I, a w konsekwencji w związku ze skutecznym objęciem 14.800.000 akcji serii I Emitenta, doszło do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta.

 

Przed rejestracją akcji serii I Spółki i przed dokonaniem objęcia akcji, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał łącznie 7.810.000  akcji Emitenta, reprezentujących 10,42 proc. kapitału zakładowego oraz 10,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po rejestracji akcji serii I i dokonaniu objęcia przez Akcjonariusza 14.800.000 akcji serii I, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 22.610.000 akcji Spółki, reprezentujących 25,18 proc. kapitału zakładowego oraz 24,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 22 listopada 2017 roku poprzez zapoznanie się z treścią raportu bieżącego EBI nr 42/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku.

 

Akcjonariusz  poinformował, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
  3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

 

Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik