Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż Emitent korzystając z zapisu umowy odnoszącym się do możliwości spłaty pożyczki przez wskazanym w umowie terminem, dokonał spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, zawartej w dniu 16 października 2017 roku z ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pożyczkodawca”), będącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 7.810.000 akcji uprawniających do 7.810.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10,42 proc. w kapitale zakładowym Spółki.

O fakcie podpisania umowy Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 60/2017.