Zarząd spółki MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2017 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna"), której stronami poza Spółką jest ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („ATP”).

 

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej ATP zobowiązał się do udzielenia Spółce finansowania (w szczególności finansowania dłużnego) w łącznej wysokości do 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych) w zamian za możliwość zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta poprzez objęcie przez ATP 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi w ramach kapitału docelowego.

 

Umowa Inwestycyjna zawarta została pod warunkiem zawieszającym, którymi są:

  1. podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisja 14.800.000 (czternaście milionów osiemset tysięcy) akcji serii I, w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku oraz
  2. umożliwienie ATP objęcia wszystkich akcji serii I po cenie nominalnej, tj. po cenie 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, tj. za łączną cenę 1.480.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

 

Uzyskanie finansowania umożliwi Spółce przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą sprzedaży produktów Spółki w szczycie sprzedażowym, tj. w czwartym kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna:                    art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne