Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż Emitent zawarł z ATP Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pożyczkodawca”), będącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 7.810.000 akcji uprawniających do 7.810.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10,42 proc. w kapitale zakładowym Spółki, umowę pożyczki pieniężnej („Umowa”).

 

Na mocy zawartej Umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych), natomiast Emitent jako pożyczkobiorca pożyczkę przyjął i zobowiązał się do jej zwrotu wraz z odsetkami na warunkach określonych w Umowie. Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym wynosi 6 proc. Dniem ostatecznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami strony ustaliły na 11 grudnia 2017 roku. Zgodnie z zawartą Umową pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki przed wyżej wskazanym terminem.

 

Zawarta Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.