Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego w dniu 17 kwietnia 2018  roku, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, przez Datamill Investments Limited, podmiotu powiązanego z Łukaszem Szczepańskim Prezesem Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Datamill Investments Limited w dniu 13 kwietnia 2018 roku łącznie 23.082.474 akcji Emitenta. Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. Transakcja obejmowała akcje imienne.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Treść zawiadomienia