Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Datamill Investments Limited (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz dokonał korekty zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta, poprzez dodanie w treści korekty zawiadomienia informacji o dacie rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 6 października 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii H.

Dodatkowo Akcjonariusz wskazał liczbę głosów przysługujących mu przed i po dokonaniu rejestracji akcji, która wynosi 23.995.924 głosy i nie uległa zmianie.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_seria H