Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu korekty zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 69 Ustawy od Datamill Investments Limited (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz dokonał korekty zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta, poprzez dodanie w treści korekty zawiadomień informacji o dacie rejestracji przez sąd rejestrowy, w dniu 29 września 2017 rok dla akcji serii F oraz 4 października 2017 roku dla akcji serii G, podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F i G.

Dodatkowo Akcjonariusz wskazał liczbę głosów przysługujących mu przed i po dokonaniu rejestracji obu serii akcji, która wynosi 23.995.924 głosy i nie uległa zmianie.

 

Treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_seria F

zawiadomienie_seria G