Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Datamill Investments (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż z uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii F i G, doszło do zmiany udziału posiadanych akcji przez Akcjonariusza.

 

Przed rejestracją akcji serii F oraz G Spółki, o której mowa powyżej Akcjonariusz posiadał łącznie 23.182.474  akcje Emitenta, reprezentujących 45,2 proc. kapitału zakładowego oraz 45,9 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po rejestracji akcji serii F oraz G, o której mowa powyżej, Akcjonariusz posiada 23.182.474 akcje Emitenta, reprezentujących 37,9 proc. kapitału zakładowego oraz 38,7 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 4 października 2017 roku poprzez zapoznanie się z treścią raportu bieżącego EBI nr 34/2017 oraz 35/2017.

 

 

 

Akcjonariusz  poinformował, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
  3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie 1

zawiadomienie 2