Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą zakończenia przez Zarząd Emitenta w dniu 1 września 2017 r. procesu negocjacji mających na celu nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi bez zawarcia umowy.

 

Treść informacji poufnej:

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 września 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu procesu negocjacji pomiędzy Emitentem a wspólnikiem spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Anettą Wilczyńską, mających na celu nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. Przedmiotowe negocjacje zostały zakończone z uwagi na fakt, że badanie due dilligence spółki Gandalf sp. z o.o. wykazało wysokie ryzyko prawne w jednym z kluczowych obszarów działalności spółki, wobec czego Emitent zdecydował się na zakończenie negocjacji i niezawieranie umowy.

 

Emitent wskazuje przy tym, że informacja poufna dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 7 czerwca 2017 r. procesu negocjacji mających na celu nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i ustalenie przez strony treści umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji została opóźniona na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – ujawnienie informacji poufnej