Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 7 czerwca 2017 r. procesu negocjacji mających na celu nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i ustalenie przez strony treści umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 7 czerwca 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

 

Treść informacji poufnej:

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu w dniu 7 czerwca 2017 r. procesu negocjacji mających na celu nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki Gandalf sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i ustalenie przez strony treści umowy dotyczącej przedmiotowej transakcji.

 

Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:

 

Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, poprzez negatywny wpływ na wyniki negocjacji, w tym potencjalny wzrost ceny udziałów spółki będących przedmiotem nabycia oraz pogorszenie relacji z partnerami biznesowymi Emitenta, a także na pozycję konkurencyjną Emitenta. Emitent poprzez opóźnienie ujawnienia informacji poufnej dążył do wyeliminowania prób wpływania na negocjacje przez podmioty konkurencyjne.

Emitent wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Powodem ujawnienia ww. informacji poufnej jest okoliczność zakończenia negocjacji pomiędzy stronami w dniu 1 września 2017 r. bez zawarcia umowy.

Mając na uwadze słuszny interes Emitenta, a także spełniając wymogi prawne rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda pełną informację dotyczącą zakończonych negocjacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej