Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”), Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Korekty informacji przekazanej do KNF (w dniu 20.06.2017 r.) oraz Emitenta (w dniu 29.08.2017 r.), dotyczącej uzupełnienia zawiadomienia o datę rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, sporządzonej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej przez Marcina Frydę („Akcjonariusz”).

 

W treści wskazanej wyżej korekty Akcjonariusz poinformował, iż:

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy Akcjonariusz poinformował, iż z uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii E doszło do zmiany udziału posiadanych akcji przez Akcjonariusza.

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego miała miejsce 1 czerwca 2017 roku.

 

Przed rejestracją, o której mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał łącznie 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 15,9 proc. kapitału zakładowego oraz 15,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu rejestracji, Akcjonariusz posiada 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 12,8 proc. kapitału zakładowego oraz 12,6 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 12 czerwca 2017 roku poprzez zapoznanie się z treścią raportu bieżącego EBI nr 24/2017.

 

Akcjonariusz poinformował, że:

1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,

2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,

3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,

4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść otrzymanej korekty zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Korekta zawiadomienia