Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od ATP FIZ AN (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z zawarciem w dniach 9 kwietnia 2018 r. – 13 kwietnia 2018 r. transakcji nabycia łącznie 17.550.000 (słownie: siedemnastu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Emitenta, w dniu 13 kwietnia 2018 r. doszło do zmiany stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Emitenta.

 

Przed zawarciem opisanych powyżej transakcji Akcjonariusz posiadał 22.610.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy) akcji Emitenta reprezentujących 25,18 proc. kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 24,93 proc. wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zawarciu opisanych powyżej transakcji Akcjonariusz posiada 40.160.000 (słownie: czterdzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta reprezentujących 44,73 proc. kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 44,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcjonariusz  poinformował, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
  3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść zawiadomienia