Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dzisiaj powziął informację o rejestracji w dniu 21 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany nazwy spółki zależnej od Emitenta z Topmall sp. z o.o. na firmę: Merlin Commerce sp. z o.o.

 

O podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników Topmall sp. z o.o. uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2017 z 28 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna