Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A., iż w dniu 14.12.2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia układu, z uwagi na to, iż naruszono art. 278 i 279 Prawa upadłościowego i naprawczego, z uwagi na brak przeprowadzenia głosowania nad układem z podziałem na grupy wierzycieli.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. W imieniu Magus S.A. wniesione zostanie zażalenie do sądu okręgowego.

Powyższa decyzja Sądu nie wpływa w jakikolwiek sposób na bieżące funkcjonowanie spółek z grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE