Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14-12-2018 roku Emitent powziął informację od ATP FIZ AN (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku objęciem w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Emitent w załączeniu umieszcza informację, o której mowa powyżej.

Załącznik