Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13-12-2018 roku Emitent powziął informację od Pana Marcina Frydy (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w związku objęciem w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, 4.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 Emitent w załączeniu umieszcza informację, o której mowa powyżej.

Załącznik

Podstawa prawna

art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.