Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Pana Marcin Fryda, tj. osobę pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o objęciu przez Marcin Fryda w dniu 12-12-2018 roku 4.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta.

Transakcji dokonano poza systemem obrotu.

Pan Marcin Fryda pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załącznik

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE