Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Przemysława Czichona, tj. osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Spółka powzięła informację o objęciu przez Przemysława Czichona w dniu 12-12-2018 roku 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta. Objęcie powyższych akcji nastąpiło w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

Transakcji dokonano poza systemem obrotu.

Pan Przemysław Czichon pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załącznik

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane.