Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2018 opublikowanego w dniu 12 października 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od jedynego obligatariusza obligacji serii F12 Spółki, Wniosek o zamianę Warunków Emisji Obligacji serii F12 wraz z wyrażeniem zgody na wprowadzenie zmian. W związku otrzymanym Wnioskiem Zarząd Emitenta w dniu 11 grudnia 2018 r. podjął Uchwałę nr 01/12/2018 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F12 niezabezpieczonych.

 Warunki Emisji Obligacji serii F12 zostały zmienione w zakresie zabezpieczenia obligacji. Zgodnie z dokonanymi zmianami obligacje serii F12 są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu art. 28 ust. 1 Ustawy o Obligacjach a contrario.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie niezależnych umów Emitent zobowiązał się do ustanowienia na rzecz obligatariusza zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej od Emitenta – Profit M sp. z o.o

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE