Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym upłynął termin składania głosów Wierzycieli spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A. w upadłości układowej („Spółka Zależna”), dotyczących przyjęcia układu. Emitent powziął informację, że do sądu wpłynęła wystarczająca liczba głosów, spełniających kryteria osobowe i kapitałowe, niezbędna do przyjęcia układu. Posiedzenie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia ukladu zaplanowano na dzień 24 października 2018 r.

Na mocy przyjętego układu nastąpi redukcja łącznej wartości zobowiązań Spółki Zależnej wobec wierzycieli z kwoty 50,6 mln zł do kwoty 14,7 mln zł, przy założeniu, że nieruchomości Spółki Zależnej zabezpieczone hipotecznie na rzecz wierzyciela Alior Bank S.A., zostaną przekazane spółkom wskazanym przez Alior Bank S.A.

Kwota zredukowanych wierzytelności, zgodnie z treścią zawartego układu będzie spłacana w pięciu rocznych ratach, płatnych na koniec pierwszego kwartału każdego roku, począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE