Zarząd Spółki Merlin Group S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje informacje o spłacie w dniu 1 września 2018 roku pożyczki udzielonej Emitentowi przez ATP Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ATP”) na podstawie umowy pożyczki z dnia 20 lipca 2018 r., o której Emitent informował w raporcie ESPI  nr 15/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku (dalej „Pożyczka”).

Spłata Pożyczki nastąpiła poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta i ATP, tj. wierzytelności ATP z tytułu zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami i wierzytelności Emitenta z tytułu wpłat na pokrycie wyemitowanych obligacji serii F11. Wraz z dokonaniem potrącenia zniesione zostały wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu Pożyczki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne