Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Łukasza Szapeńskiego.

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.