Zarząd Spółki Merlin Group S.A. – Emitent przekazuje informacje o udzieleniu w dniu 23 lipca 2018 roku Emitentowi pożyczki przez ATP Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (Pożyczkodawca) – akcjonariusza Emitenta (Pożyczkobiorca) – pożyczki w kwocie 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). Oprocentowanie stałe pożyczki zostało ustalone na poziomie 8% w skali roku. Zwrot pożyczki powinien nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dnia jej przekazania na rzecz Emitenta. Zwrot pożyczki został zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez spółkę Merlin Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczeniem poręczenia jest oświadczenie spółki Merlin Commerce sp. z o.o. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kpc.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne