Zarząd Merlin Grup S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 marca 2018 roku:

  • ATP FIZ AN z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 929, posiadający 40.160.000 akcji Emitenta, co stanowi 44,63 proc. (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt trzy setne procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 40.160.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,44 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Pan Łukasz Szczepański posiadający 7.082.474 akcji Emitenta co stanowi 7,87 proc. (siedem i osiemdziesiąt siedem setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 7.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,87 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitent
  • Pan Marcin Fryda posiadający 6.587.743 akcji Emitenta co stanowi 7,32 proc. (siedem i trzydzieści dwa setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 6.587.743 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,74 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 %