Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku. 

ATP FIZ AN: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 92.354.585, udział w głosach na ZWZ – 83,22 % proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 52,54 proc.

FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA Wipol sp. z o. o.: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 18.625.000, udział w głosach na ZWZ – 16,78 proc., udział w ogólnej liczbie głosów –10,60 proc.

podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %