Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 1 lutego 2019 roku został złożony wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wniosek o wprowadzenie 3.500.000 Akcji serii F oraz 6.320.860 Akcji Serii G Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:  Art. 17 Rozporządzenia MAR