Zarząd Spółki Merlin Group S.A. (dalej jako: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 23 kwietnia 2019 r. umowy pożyczki, pomiędzy Emitentem jako Pożyczkobiorcą oraz spółką XZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Pożyczkodawcą, na kwotę 4.500.000 PLN (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), (dalej jako: „Umowa”). Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 8% w skali roku. Zgodnie z Umową zwrot kwoty pożyczki powinien nastąpić w terminie do 31.05.2021.

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego zwrotu kwoty pożyczki Pożyczkodawcy, przy czym w takiej sytuacji będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie odsetek należnych (proporcjonalnie) na dzień wcześniej spłaty kwoty pożyczki.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, Pożyczkodawca jest podmiotem powiązanym osobowo z Emitentem przez osobę pełniącą u Emitenta funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu Pożyczkodawcy.

Zawarta Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.