Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który zawiadomił, iż w związku z rejestracją w dniu 4 kwietnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w ramach emisji akcji serii L.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.