Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, iż wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług Grupy Kapitałowej Emitenta w 2018 roku wyniosły 63 036 280 PLN.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż ww. przychód uwzględnia również sprzedaż realizowaną przez Profit M sp. z o.o. w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2018, której 100 proc. udziałów Emitent nabył w dniu 5 listopada 2018 roku (raport bieżący ESPI nr 28/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku).

Z uwagi na fakt, iż Profit M sp. z o.o powstała w związku z przekształcenia Profit M sp.j. sp. z o.o. w Profit M sp. z o.o., zgodnie z ustawą o rachunkowości zaistniała konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzednika prawnego Profit M sp. z o.o..

W przypadku, gdyby spółka Profit M była częścią Grupy Kapitałowej Emitenta przez cały 2018 rok skonsolidowane przychody Grupy wyniosłyby 115 881 603 PLN.

Podstawa prawna

Art. 17 Rozporządzenia MAR