Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd  AdMassive  Group  S.A.  ("Emitent")  informuje,  że  na  stronie  internetowej www.admassive.pl  został  opublikowany  komunikat  aktualizujący  nr  1  do  Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na  okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

Przedmiotowy komunikat dotyczy zmian harmonogramu oferty publicznej akcji serii E w zakresie rezygnacji z notowań praw poboru akcji serii E na rynku NewConnect. Tym samym prawa poboru akcji serii E nie będą przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż rezygnacja z notowania praw poboru wynika z faktu, niezawinionego przez Zarząd Emitenta, przedłużenia procesu kompletowania dokumentacji Emitenta związanej ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego niezbędnego do wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu  (rynek NewConnect), a także zbliżającym się upływem terminu do złożenia do sądu wniosku w sprawie rejestracji zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanych poprzez emisję akcji serii E, który uniemożliwił Spółce przedłużenie zapisów celem wyznaczenia notowań praw poboru akcji serii E.