Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Admassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 22 lutego 2017 r. został podpisany list intencyjny z CDP.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CDP”), w ramach którego strony postanowiły wyrazić wolę przystąpienia do negocjacji mających na celu zawarcie umowy sprzedaży przez CDP na rzecz Emitenta niektórych składników majątkowych związanych z prowadzonym przez CDP sklepem internetowym działającym pod adresem www.cdp.pl.  

Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od wyniku prowadzonych przez strony negocjacji dotyczących ustalenia warunków sprzedaży składników majątkowych przysługujących CDP, a także dokonania innych działań umożliwiających dokonanie przez strony oceny opłacalności transakcji.  

Zakończenie negocjacji planowane jest do dnia 20 marca 2017 roku albo poprzez odstąpienie od dalszych rozmów albo poprzez podpisanie umów zbycia składników majątkowych wynikających prowadzenia przez CDP sklepu internetowego.  

Strony przewidują, iż przedmiotowa transakcja będzie polegać na przeniesieniu poszczególnych składników majątkowych i praw przez CDP na Emitenta i nie będzie miała charakteru przeniesienia przedsiębiorstwa CDP lub jego zorganizowanej części, ani też nie będzie miała na celu przejęcia kontroli przez Emitenta nad CDP.

Jednocześnie strony ustaliły, iż kwota nabycia przez Emitenta składników majątkowych związanych z prowadzeniem przez CDP sklepu internetowego, będzie wynosiła 3.000.000 zł.