Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zawarciu w dniu 22 lutego 2017 roku umowy inwestycyjnej z ATP FIZ AN,  wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII  Wydział  Cywilny  Rejestrowy  pod  numerem  RFI  929,  REGON: 147018150,  reprezentowany przez Saturn TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 56, 00-534 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305034, 147018150 (zwany dalej „Inwestorem”) zakresie ustalenia zasad objęcia przez Inwestora akcji Emitenta.

Na podstawie niniejszej umowy Emitent zobowiązał się w okresie do dnia 15 września 2017 roku do przeprowadzenia emisji 3.000.000 akcji dedykowaną Inwestorowi, po cenie emisyjnej w wysokości 50 gr każda akcja, a Inwestor zobowiązał się do objęcia i opłacenia ww. ilości akcji Emitenta. Jednocześnie strony umowy ustaliły, iż przedmiotowa emisja akcji Emitenta zostanie przeprowadzona w o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w umowie, a w szczególności obroty Emitenta ze sprzedaży w sklepie internetowym merlin.pl osiągną w I kwartale 2017 poziom co najmniej 6.292.000 zł.