Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Admassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent"), niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Datamill Investments Limited ("Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 20 października 2016 roku dokonał transakcji nabycia poza rynkiem NewConnect 813.450 akcji imiennych serii A Emitenta. W związku z powyższym, Akcjonariusz osiągnął udział 55,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 68,26 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 813.450 akcji Spółki, reprezentujących 55,72 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 68,26 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcjonariusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Osoby reprezentujące Spółkę: