Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR Zarząd AdMassive Group S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 lutego 2017 roku ugody z Fachowcy.pl Ventures S.A. – dłużnikiem Emitenta w sprawie polubownego zakończenia następujących toczących się postępowań sądowych:  

  • przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVII Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt: XVII GC 1377/16) toczy się postępowanie w sprawie z powództwa AdMassive Group S.A. przeciwko Fachowcy.pl Ventures S.A. o zapłatę kwoty w wysokości 63.700 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego;
  • przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt XXVI GNc 32/16) toczy się postępowanie w sprawie z powództwa AdMassive Group S.A. przeciwko Fachowcy.pl Ventures S.A. o zapłatę kwoty 228.889,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi :
    - od kwoty 307.500 zł od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r.;
    - od kwoty 241.189,30 zł od dnia 17 kwietnia 2014 r. do 6 maja 2014 r.;
    - od kwoty 228.889,30 zł od dnia 7 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,  wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Na mocy ugody strony postanowiły, czyniąc wzajemne ustępstwa, zakończyć ww. postępowania sądowe. Emitent oświadcza, że wyegzekwowana na jego rzecz w toku egzekucji kwota 182.942,25 zł zaspokaja jego wszelkie roszczenia względem Fachowcy.pl Ventures S.A., a  Fachowcy.pl oświadczyła, że z dniem prawomocnego umorzenia postępowania w ww. sprawach zrzeka się wobec AdMassive Group S.A. wszelkich roszczeń z jakiegokolwiek tytułu, zarówno przyszłych jak i obecnie istniejących, w szczególności roszczenia o zwrot kwot wyegzekwowanych w toku egzekucji prowadzonej  przez  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Toruniu  Jarosława Grajkowskiego pod sygn. akt Km 1914/16.