Temat: Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej (www.admassive.pl.)  oraz na stronie oferującego  Domu Maklerskiego HFT S.A. (www.hftinvestment.pl).został opublikowany aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Emitenta.