Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA AdMassive Group S.A. w dniu 20 lipca 2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd AdMassive Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2016 i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Pan Marcin Szymon Sznyra
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 813.450
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.626.900
Udział głosów na tym WZA: 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 68,26%