W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 43/2017 z dnia 20.06.2017 r. Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dnia 20 czerwca 2017 r., zawarł w dniu 17.07.2017 r. umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych „Sowiniec” (RFi 277) oraz spółką „Szósta – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna sp.k. (KRS 0000520982) („Umowa”), w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 18 577 (osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji spółki Magus S.A. w upadłości, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości ustalonej na podstawie opinii biegłego rewidenta z dnia 4 lipca 2017 r.,  w kwocie 14 067 522,88 zł (czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 88/100).

 

Na podstawie Umowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych „Sowiniec” objął 13 357 030 (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych serii H, natomiast spółka „Szósta – Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna sp.k. objęła 462 970 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii H.

 

Nabycie własności 100% akcji spółki Magus SA zabezpieczy interesy grupy Emitenta poprzez przejęcie kontroli nad prawami do znaku towarowego merlin.pl. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne