Zarząd spółki MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w wyniku negocjacji, o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r., w dniu 20 czerwca 2017 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), której stronami poza Spółką są:

 

  1. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sowiniec („Właściciel I”),
  2. Szósta – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna sp.k. („Właściciel II”),
  3. Czerwona Torebka S.A. („Gwarant”) oraz
  4. Magus S.A. w upadłości układowej („Magus”).

 

Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest ustalenie zasad i warunków nabycia przez Emitenta akcji Magus S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego Magus, w zamian za co Właściciel I oraz Właściciel II obejmą 13 820 000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpi w ramach kapitału docelowego.

 

Umowa zawarta została pod warunkami zawieszającymi, którymi są m.in.:

 

  1. podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego,
  2. podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały o wyłączeniu prawa poboru w stosunku do nowo emitowanych akcji  Emitenta,
  3. brak wystąpienia istotnych negatywnych okoliczności w majątku Magus,

 

Po spełnieniu się warunków zawieszających, które winny zostać spełnione w terminie najpóźniej do 90 dni od daty zawarcia Umowy Inwestycyjnej zawarte zostaną umowy objęcia akcji Emitenta. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% kapitałów własnych Magus sporządzoną na dzień 31.03.2017 r. na kwotę 14 067 522,28 PLN (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 28/100 PLN).

 

Nabycie własności 100% akcji spółki Magus SA zabezpieczy interesy grupy Emitenta poprzez przejęcie kontroli nad prawami do znaku towarowego merlin.pl.

art. 17 ust. 1 MAR – zawarcie istotnej umowy