Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. poprzednia nazwa AdMassive Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Pana Marcina Fryda  (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii E doszło do zmiany udziału posiadanych akcji przez Akcjonariusza.

 

Przed rejestracją, o której mowa w powyżej Akcjonariusz posiadał łącznie 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 15,9 proc. kapitału zakładowego oraz 15,5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po dokonaniu rejestracji, Akcjonariusz posiada 6.587.743 akcje Emitenta, reprezentujących 12,8 proc. kapitału zakładowego oraz 12,6 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 12 czerwca 2017 roku poprzez zapoznanie się z treścią raportu bieżącego EBI nr 24/2017.

 

 

 

Akcjonariusz  poinformował, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
  3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.

 

 

Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Marcin Fryda_zawiadomienie