Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. poprzednia nazwa AdMassive Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od ATP FIZ AN (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz dokonał korekty zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta , iż w związku z objęciem 4.810.000 akcji serii E, poprzez dodanie w treści korekty zawiadomienia informacji o dacie rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 1 czerwca 2017 rok  podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii E doszło do zmiany stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Korekta zawiadomienia ATP FIZ AN

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji