Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką” lub „Emitent”), niniejszym informuje, iż w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 37/2017 doszło do nieumyślnej pomyłki pisarskiej w zakresie sprzecznego z treścią raportu wskazania w § 3 ust. 2 tj: „…akcje serii G zostały objęte w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta)…”,  podczas gdy poprawnie powinno być: „…akcje serii G zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR