Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 maja 2017 r., w formie aktu notarialnego złożył oświadczenie w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego dokonanego w związku uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 6.427.000 akcji serii G, w zakresie którym oświadczył, że objętych zostało 6.320.860 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5.483.522,50 zł, do kwoty 6.115.608,50 zł, to jest o kwotę 632.086,00 zł, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

 

Treść oświadczenia w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Oświadczenie w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki - seria G