Zarząd Merlin Group  S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż została podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników Topmall sp. z o.o. (dalej „Topmall”) będącej właścicielem jednego z wiodących sklepów internetowych działających na Ukrainie oraz posiadający prawa do znaku towarowego oraz marki Merlin.pl., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez utworzenie 25.011 nowych udziałów.

Oferta objęcia udziałów została w całości skierowana do Emitenta.

Jednocześnie Emitent złożył oświadczenie o objęciu 25.011 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Topmall. Udziały w spółce zależnej zostały objęte przez Emitenta po wartości nominalnej tj. 50 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy Topmall został podwyższony o kwotę 1.250.550,00 PLN poprzez utworzenie 25.011 udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego Topmall związane jest z realizacją strategii inwestycyjnej Grupy kapitałowej Emitenta, której jednym z założeń jest dalszy rozwój w obszarze e-commerce.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR