Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 w sprawie zawiązania spółki zależnej od Emitenta - Merlin Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 674072, NIP 5242829035, REGON 367078093, („Merlin Business Services”) dziś otrzymał informację od Merlin Business Services o doręczeniu do siedziby spółki podpisanej przez drugą stronę umowę najmu magazynu w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 249. Podpisanie umowy najmu stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, którą Emitent zaprezentował w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2016. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż wynajęcie przedmiotowego magazynu związane jest dalszą optymalizacją wydajności procesów logistycznych realizowanych przez spółkę w ramach prowadzonych przez Grupę Kapitałową Emitenta sklepów internetowych merlin.pl, cdp.pl oraz tomall.ua, a także planowanym rozpoczęciem świadczenia usług logistycznych na rzecz podmiotów trzecich.

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż przedmiotowa umowa najmu została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2022 roku. Kwota czynszu nie odbiega od powszechnie obowiązujących stawek na rynku.