Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku Zgromadzenie Wspólników Topmall sp. z o.o.( spółki zależnej od Emitenta) podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki na MERLIN COMMERCE sp. z o.o.

 

Emitent wskazuje, iż zmiana przedmiotowej nazwy spółki zależnej wejdzie w życie z dniem  rejestracji przedmiotowej zmiany w rejestrze przedsiębiorców.

 

Decyzja dotycząca zmiany nazwy spółki podyktowana jest realizacją założonej strategii i budowy spójnej Grupy Kapitałowej.