Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r., w formie aktu notarialnego złożył oświadczenie w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego dokonanego w związku uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 3.500.000 akcji serii F, w zakresie którym oświadczył, że objętych zostało 3.500.000 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a zatem kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5.133.522,50 zł, do kwoty 5.483.522,50 zł, to jest o kwotę 350.000,00 zł, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.