Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. poprzednia nazwa AdMassive Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Datamill Investments (dalej jako: „Akcjonariusz”).

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz w dniu 24 marca 2017 roku zawiadomił Spółkę o zmianie stanu posiadania Akcjonariusza  w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Merlin Group S.A. (dalej jako: „Emitent” „Spółka”) oraz skutecznym objęciem 22.369.024 akcji serii D Emitenta. Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż w przedmiotowym zawiadomieniu, niefortunnie został wskazany stan przed dokonaniem przedmiotowej transakcji w ujęciu procentowym, posiadanych akcji w kapitale zakładowym oraz głosach w Walnym Zgromadzeniu przy uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii D, podczas gdy poprawnie powinien być wskazany stan procentowego posiadania akcji przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym Akcjonariusz przedstawia prawidłowe wartości procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz głosach w Walnym Zgromadzeniu.

poinformował, iż w związku z objęciem 22.369.024 akcji serii D oraz z uwagi na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii D doszło do zmiany stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza.

 

Przed zawarciem transakcji o której mowa w powyżej Akcjonariusz posiadał łącznie 813.450  akcji Emitenta, co stanowiło 55,72 proc. w kapitale zakładowym oraz 68,26 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po zawarciu transakcji o której mowa powyżej, Akcjonariusz posiada łącznie 23.182.474 akcji Emitenta, co stanowi 55,9 proc. w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 56,6 proc. głosów, ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

 

Akcjonariusz  poinformował, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta,
  2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie,
  3. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie,
  4. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Emitenta.