Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie  Emitenta www.admassive.pl w zakładce relację inwestorskie oraz na stronie  Oferującego www.hftinvestment.pl. zostało  opublikowane  w  dniu  dzisiejszym memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru.