Podstawa prawna: § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy

Zarząd Admassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż dnia 29 czerwca 2016 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza - Pana Marcina Sznyra posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. 813.450 akcji Emitenta, co stanowi 55,71 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 1.626.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 68,26 % w ogólnej liczbie głosów, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2016 roku zmian, w przedmiocie dodania dodatkowych punktów, tj.:

pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki

 Dotychczasowy pkt 11 otrzymuje numerację 14.

W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przekazuje porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza oraz projekty dodanych uchwał.